Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży i zamawiania usług szkoleniowych oraz materiałów edukacyjnych w ramach oferty dostępnej na www.instytut-educare.pl.

§ 1. Postanowienia ogólne

 • Instytut Educare działający pod adresem www.instytut-educare.pl jest prowadzony przez: Fundację TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju z siedzibą w Katowicach (40-202) przy Alei Roździeńskiego 1A, KRS: 0000294837, NIP: 9542619605, REGON: 240798176
 • Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:
 1. Regulamin – zawarty poniżej zbiór zasad dotyczących sprzedaży usług szkoleniowych oraz materiałów edukacyjnych.
 2. Instytut – właściciel i administrator www.instytut-educare.pl – Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju z siedzibą w Katowicach (40-202) przy Alei Roździeńskiego 1A, KRS: 0000294837, NIP: 9542619605, REGON: 240798176
 3. Serwis – strona www znajdująca się pod adresem www.instytut-educare.pl umożliwiająca użytkownikom zakup dostępnych kursów, szkoleń oraz materiałów edukacyjnych.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, korzystająca z Serwisu.
 5. Usługobiorca – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która zakupiła usługę lub materiał edukacyjny w serwisie www.instytut-educare.pl
 6. Materiały edukacyjne – materiały o charakterze dydaktycznym, szkoleniowym oraz wychowawczym w postaci książek oraz poradników.
 7. Usługa szkoleniowa – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Instytut odpłatne szkolenia, których zakup dostępny jest w serwisie www.instytut-educare.pl dla użytkowników, którzy opłacili dostęp do wybranej Usługi.
 8. Usługa szkoleniowa e-learningowa – sprzedawane, odpłatne szkolenia, których zakup dostępny jest w serwisie www.instytut-educare.pl dla użytkowników, którzy opłacili dostęp oraz zalogowali się na platformę szkoleniową.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży z Instytutem.
 10. Umowa sprzedaży – umowa zawarta przez Instytut z Usługobiorcą, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
 11. Uczestnik szkolenia – osoba fizyczna, której udział w szkoleniu został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Organizatora.
 • Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług szkoleniowych oraz Materiałów edukacyjnych przez Instytut za pośrednictwem Serwisu.
 • Użytkownik składający Zamówienie w Serwisie jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 • Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość pomiędzy Instytutem oraz Usługobiorcą.
 • Sprzedaż Materiałów edukacyjnych jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem Serwisu i wyłącznie poprzez sprzedaż wysyłkową; nie ma możliwości odbioru osobistego w siedzibie Instytutu.
 • Serwis umożliwia Usługobiorcom zakup Usługi w postaci potwierdzenia uprawniającego do wzięcia udziału w szkoleniu stacjonarnym bądź e-learningowym.
 • Wszystkie ceny opublikowane w ramach Usług szkoleniowych, e-learningowych oraz Materiałów edukacyjnych są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
 • Cytowanie i udostępnianie treści lub materiałów znajdujących się w Serwisie może odbywać się po podaniu źródła pochodzenia treści lub materiałów.

§ 2. Zawarcie umowy oraz realizacja zamówień

 • Użytkownik składa zamówienie w zakresie wybranych Usług szkoleniowych,
  e-learningowych bądź Materiałów edukacyjnych poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” na stronie Serwisu.
 • Wysłanie zamówienia wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola: „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin”.
 • Użytkownik ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą systemu płatności online, który jest obsługiwany przez firmę PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, KRS: 0000347935.
 • W systemie płatności dostępne są następujące rodzaje kart: MasterCard, Maestro, Visa. 
 • W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 • Po otrzymaniu płatności Instytut zobowiązuje się dostarczyć na podany w formularzu zamówienia adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do udziału w wybranym szkoleniu lub potwierdzenia przyjęcia zamówienia na Materiały edukacyjne.

§ 3. Zmiany w zapisach regulaminu

 • Instytut ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.
 • Usługobiorcy mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
 • Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą Usługobiorców, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.

§ 4. Regulamin szkoleń

 • Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej w Serwisie pod adresem www.instytut-educare.pl
 • Oferta szkoleniowa określa: wynagrodzenie Organizatora brutto, temat, program, termin oraz miejscowość, w której odbywa się szkolenie.
 • Dokładny adres miejsca Usługi Szkoleniowej podany zostanie uczestnikom najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji oferty w zakresie: przesunięcia terminu szkolenia, zmiany prowadzącego lub miejsca, bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.
 • Szkolenie e-learningowe opisane w Serwisie, będą dostępne dla Użytkownika po opłaceniu wybranego szkolenia oraz zalogowaniu się na platformę szkoleniową.

§ 5. Warunki zmiany terminu szkolenia

 • W przypadku, gdy Usługa Szkoleniowa nie może być zrealizowana w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestników o tym fakcie pocztą elektroniczną lub telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin Usługi lub zwrotu 100% ceny.
 • W żadnym przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uczestnika, w tym kosztów dojazdu, pobytu oraz innych.

§ 6. Warunki zmiany prowadzącego

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania Uczestników. W sytuacji zmiany, Organizator gwarantuje zachowanie poziomu merytorycznego Usługi Szkoleniowej.
 • Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za Usługę Szkoleniową przez uczestnika.

§ 7. Zgłoszenie uczestnictwa

 • Zgłoszenia udziału w szkoleniu dokonuje się poprzez Serwis umożliwiający Uczestnikom Szkolenia zakup dostępnych szkoleń z Oferty Szkoleniowej.

§ 8. Ceny szkoleń i warunki płatności

 • Podane ceny Usług Szkoleniowych są cenami brutto.
 • Cena Usługi szkoleniowej obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy.
 • Cena Usługi e-learningowej obejmuje dostęp do wybranego szkolenia poprzez platformę szkoleniową.
 • Cena danej Usługi może obejmować inne świadczenia, o ile jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 • Wpłaty za udział w danym Szkoleniu Uczestnik dokonuje poprzez Serwis.
 • Akceptując niniejszy Regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez Instytut zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF, na podstawie ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174).
 • W formacie PDF będą wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące i duplikaty faktur.
 • W razie cofnięcia przez Usługobiorcę zgody, Instytut traci prawo do wystawiania faktur w formie PDF i przesyłania ich drogą elektroniczną w terminie 15 dni od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Usługobiorcy o cofnięciu zezwolenia. Cofnięcie zezwolenia może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej.

§ 9. Reklamacje

 • Usługobiorca ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą wiadomości email wysłanej na adres: EDUCARE@FUNDACJATDJ.PL z dopiskiem w temacie wiadomości REKLAMACJA.
 • Instytut odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.
 • Wszelkie uprawnienia z tytuły reklamacji wygasają po roku od dnia sprzedaży.

§ 10. Odstąpienie od umowy

 • Usługobiorcy przysługuje na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Usługobiorca wszedł w posiadanie potwierdzenia uczestnictwa.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy o niezwłoczny kontakt z Instytutem i poinformowanie o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – np. pismo wysłane pocztą na adres siedziby firmy: Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju z siedzibą w Katowicach (40-202) przy Alei Roździeńskiego 1A lub pocztą elektroniczną: EDUCARE@FUNDACJATDJ.PL
 • W przypadku odstąpienia od umowy Instytut zwraca Usługobiorcy wszystkie otrzymane płatności.
 • Zwrot kosztów nastąpi nie później niż 14 dni od dnia, w którym Instytut został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy.
 • Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

§ 11. Postanowienia końcowe

 • Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Regulamin obowiązuje od 04.06.2019 roku.