Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży i zamawiania usług szkoleniowych oraz materiałów edukacyjnych w ramach oferty dostępnej na www.instytut-educare.pl.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Instytut Educare działający pod adresem www.instytut-educare.pl jest prowadzony przez: Fundację TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju z siedzibą w Katowicach (40-202) przy Alei Roździeńskiego 1A, KRS: 0000294837, NIP: 9542619605, REGON: 240798176
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:
 • Regulamin – zawarty poniżej zbiór zasad dotyczących sprzedaży usług szkoleniowych oraz materiałów edukacyjnych.
 • Instytut – właściciel i administrator www.instytut-educare.pl – Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju z siedzibą w Katowicach (40-202) przy Alei Roździeńskiego 1A, KRS: 0000294837, NIP: 9542619605, REGON: 240798176
 • Serwis – strona www znajdująca się pod adresem www.instytut-educare.pl umożliwiająca użytkownikom zakup dostępnych kursów, szkoleń oraz materiałów edukacyjnych.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, korzystająca z Serwisu.
 • Usługobiorca - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która zakupiła usługę lub materiał edukacyjny w serwisie www.instytut-educare.pl
 • Materiały edukacyjne – materiały o charakterze dydaktycznym, szkoleniowym oraz wychowawczym w postaci książek oraz poradników.
 • Usługa szkoleniowa - sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Instytut odpłatne szkolenia, których zakup dostępny jest w serwisie www.instytut-educare.pl dla użytkowników, którzy opłacili dostęp do wybranej Usługi.
 • Usługa szkoleniowa e-learningowa – sprzedawane, odpłatne szkolenia, których zakup dostępny jest w serwisie www.instytut-educare.pl dla użytkowników, którzy opłacili dostęp oraz zalogowali się na platformę szkoleniową.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Usługobiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży z Instytutem.
 • Umowa sprzedaży - umowa zawarta przez Instytut z Usługobiorcą, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
 • Uczestnik szkolenia – osoba fizyczna, której udział w szkoleniu został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Organizatora.
 1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług szkoleniowych oraz Materiałów edukacyjnych przez Instytut za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik składający Zamówienie w Serwisie jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość pomiędzy Instytutem oraz Usługobiorcą.
 4. Sprzedaż Materiałów edukacyjnych jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem Serwisu i wyłącznie poprzez sprzedaż wysyłkową; nie ma możliwości odbioru osobistego w siedzibie Instytutu.
 5. Serwis umożliwia Usługobiorcom zakup Usługi w postaci potwierdzenia uprawniającego do wzięcia udziału w szkoleniu stacjonarnym bądź e-learningowym.
 6. Wszystkie ceny opublikowane w ramach Usług szkoleniowych,
  e-learningowych oraz Materiałów edukacyjnych są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
 7. Cytowanie i udostępnianie treści lub materiałów znajdujących się w Serwisie może odbywać się po podaniu źródła pochodzenia treści lub materiałów.

§ 2. ZAWARCIE UMOWY ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Użytkownik składa zamówienie w zakresie wybranych Usług szkoleniowych,
  e-learningowych bądź Materiałów edukacyjnych poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „KUPUJĘ” na stronie Serwisu.
 2. Wysłanie zamówienia wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola: „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin”.
 3. Użytkownik ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą autoryzowanego systemu płatności online realizowanego przez system Płatności Shoplo, który jest obsługiwany przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.
 4. W systemie płatności dostępne są następujące rodzaje kart: MasterCard, Maestro, Visa 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. Po otrzymaniu płatności Instytut zobowiązuje się dostarczyć na podany w formularzu zamówienia adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do udziału w wybranym szkoleniu lub potwierdzenia przyjęcia zamówienia na Materiały edukacyjne.

§ 3. ZMIANY W ZAPISACH REGULAMINU

 1. Instytut ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.
 2. Usługobiorcy mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
 3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą Usługobiorców, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.

§ 4. REGULAMIN SZKOLEŃ

 1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej w Serwisie pod adresem www.instytut-educare.pl
 2. Oferta szkoleniowa określa: wynagrodzenie Organizatora brutto, temat, program, termin oraz miejscowość, w której odbywa się szkolenie.
 3. Dokładny adres miejsca Usługi Szkoleniowej podany zostanie uczestnikom najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji oferty w zakresie: przesunięcia terminu szkolenia, zmiany prowadzącego lub miejsca, bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.
 5. Szkolenie e-learningowe opisane w Serwisie, będą dostępne dla Użytkownika po opłaceniu wybranego szkolenia oraz zalogowaniu się na platformę szkoleniową.

§ 5. WARUNKI ZMIANY TERMINU SZKOLENIA

 1. W przypadku, gdy Usługa Szkoleniowa nie może być zrealizowana w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestników o tym fakcie pocztą elektroniczną lub telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin Usługi lub zwrotu 100% ceny.
 2. W żadnym przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uczestnika, w tym kosztów dojazdu, pobytu oraz innych.

§ 6. WARUNKI ZMIANY PROWADZĄCEGO

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania Uczestników. W sytuacji zmiany, Organizator gwarantuje zachowanie poziomu merytorycznego Usługi Szkoleniowej.
 2. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za Usługę Szkoleniową przez uczestnika.

§ 7. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Zgłoszenia udziału w szkoleniu dokonuje się poprzez Serwis umożliwiający Uczestnikom Szkolenia zakup dostępnych szkoleń z Oferty Szkoleniowej.

§ 8. CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Podane ceny Usług Szkoleniowych są cenami brutto.
 2. Cena Usługi szkoleniowej obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy.
 3. Cena Usługi e-learningowej obejmuje dostęp do wybranego szkolenia poprzez platformę szkoleniową.
 4. Cena danej Usługi może obejmować inne świadczenia, o ile jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 5. Wpłaty za udział w danym Szkoleniu Uczestnik dokonuje poprzez Serwis.
 6. Akceptując niniejszy Regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez Instytut zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF, na podstawie ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174).
 7. W formacie PDF będą wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące i duplikaty faktur.
 8. W razie cofnięcia przez Usługobiorcę zgody, Instytut traci prawo do wystawiania faktur w formie PDF i przesyłania ich drogą elektroniczną w terminie 15 dni od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Usługobiorcy o cofnięciu zezwolenia. Cofnięcie zezwolenia może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej.

§ 9. REKLAMACJE

 1. Usługobiorca ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą wiadomości email wysłanej na adres: EDUCARE@FUNDACJATDJ.PL z dopiskiem w temacie wiadomości REKLAMACJA.
 2. Instytut odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.
 3. Wszelkie uprawnienia z tytuły reklamacji wygasają po roku od dnia sprzedaży.

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Usługobiorcy przysługuje na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Usługobiorca wszedł w posiadanie potwierdzenia uczestnictwa.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy o niezwłoczny kontakt z Instytutem i poinformowanie o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - np. pismo wysłane pocztą na adres siedziby firmy: Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju z siedzibą w Katowicach (40-202) przy Alei Roździeńskiego 1A lub pocztą elektroniczną: EDUCARE@FUNDACJATDJ.PL
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Instytut zwraca Usługobiorcy wszystkie otrzymane płatności.
 4. Zwrot kosztów nastąpi nie później niż 14 dni od dnia, w którym Instytut został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy.
 5. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Regulamin obowiązuje od 04.06.2019 roku.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl