Regulamin Konkursu "Kim jest Nauczyciel z Duszą?"

 

REGULAMIN KONKURSU

„Kim jest Nauczyciel z Duszą?”

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Kim jest Nauczyciel z Duszą (zwanego dalej „Konkursem”) jest Instytut Educare, Fundacja TDJ na rzecz edukacji i rozwoju z siedzibą w Al. Roździeńskiego 1 a, 40-202 Katowic, wpisany do Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, KRS Nr 0000294837 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Moderatorem Konkursu jest agencja „4PEOPLE” Sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. Świętego Jana 10, 40-012 Katowice, wpisaną do KRS, której nadany został numer NIP: 6482451035, REGON: 240190664 (zwany dalej „Agencją”).

 

 1. Konkurs jest organizowany w ramach portalu społecznościowego Facebook (zwanego dalej „Serwisem Facebook”) na profilu Organizatora dostępnym pod adresem: https://facebook.com/InstytutEducare/ (zwanym dalej „Stroną Konkursową”).
 2. Celem Konkursu jest wzmocnienie zaangażowania oraz docenienie stałych fanów Organizatora.
 3. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników, o których mowa w § 2 i jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników.
 4. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani powiązany z Serwisem Facebook ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook.
 • 2

Uczestnictwo w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, tj. takie, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, mają miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz są zarejestrowanymi użytkownikami Serwisu Facebook (zwane w Regulaminie „Uczestnikiem/Uczestnikami”).
 2. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:

1) pracownicy Organizatora oraz Agencji

2) osoby wchodzące w skład Komisji, o której mowa w § 4 Regulaminu.

 • 3

Zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Udział w Konkursie jest uzależniony od nabycia/posiadania towaru, nabycia usługi lub innego dowodu uczestnictwa w Konkursie opatrzonych znakiem towarowym Organizatora lub innych spółek wchodzących w skład Instytutu Educare lub Agencji i przez nich wprowadzanych do obrotu.
 3. Konkurs polega na umieszczeniu, pod postem konkursowym, przez użytkownika komentarza, zwanego w Regulaminie „Utworem”, ukazującego co dla niego znaczy bycie nauczycielem z duszą.

Osoby, które chcą przystąpić do Konkursu zobowiązane są do umieszczenia Utworu pod wpisem konkursowym w okresie trwania Konkursu.

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 1 grudnia 2021 r. o godz. 15:00 i kończy się w dniu 5 grudnia o godzinie 23:59. W tym okresie można dodawać prace. Zgłoszenia dokonane po godzinie 23:59 w dniu 5 grudnia 2021 nie będą brane pod uwagę przez Komisję
 2. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną dnia 6 grudnia 2021 roku w formie publikacji zwycięzkich komentarzy.
 3. Prawidłowe wykonanie czynności wskazanych w ust. 6 skutkować będzie wysłaniem zgłoszenia do Konkursu (zwanego w Regulaminie „Zgłoszeniem”).
 4. Każdy Uczestnik może zamieścić dowolną liczbę komentarzy.
 5. Przesłany Utwór nie może zawierać treści zabronionych przepisami prawa, jak również naruszać praw osób trzecich oraz godzić w dobre obyczaje.
 6. Uczestnik oświadcza, że zgłoszony przez niego Utwór, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza praw autorskich lub prawa własności przemysłowej.
 7. Uczestnik oświadcza, że przesyłając Utwór, który stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania z niego w dowolny sposób w ramach wszelkiego rodzaju działań reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w tym na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i zapisu cyfrowego

2) rozpowszechnianie Utworu przy pomocy dowolnej techniki, w tym poprzez jego odtwarzanie, wyświetlanie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Licencja ta obejmuje również wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje treść Regulaminu, a także w razie uzyskania przez niego statusu Zwycięzcy - wyraża zgodę na użycie nazwy użytkownika wykorzystywanej przez niego w Serwisie Facebook celem wskazania go, jako osoby uprawnionej do Nagrody, o której mowa w § 5 Regulaminu.
 2. Zgłoszenie nie może być udostępniane na osi czasu, a także udostępniane oraz tagowane.
 3. Uczestnicy zgadzają się na opublikowanie Utworów wraz z informacją o ich autorze (nazwa użytkownika w Serwisie Facebook) na Stronie Konkursowej.
 4. Przy wyborze Zwycięzcy, Komisja weźmie pod uwagę kryterium poziomu oryginalności i pomysłowości Zgłoszenia, a także jego poprawności językowej.
 • 4

Nadzór nad przebiegiem Konkursu

 1. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa składająca się z 1 przedstawiciela Organizatora oraz 1 przedstawiciela Agencji (zwana w Regulaminie „Komisją”).
 2. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zgłoszeń oraz wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, Regulaminem lub Regulaminem Serwisu Facebook, a w szczególności Uczestników, którzy:

1) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie

2) podejmują działania z wykorzystaniem profilu utworzonego niezgodnie z Regulaminem Serwisu Facebook

3) tworzą fikcyjne profile w Serwisie Facebook

4) posługują się botami lub innego rodzaju programami automatyzującymi udział w konkursie

5) których Utwory zawierają treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszają prawa osób trzecich.

 1. Komisja zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Zgłoszeń Uczestników, którzy reprezentują marki, które w przekonaniu Organizatora prowadzą działalność konkurencyjną wobec jego działalności.
 • 5

Nagrody w Konkursie

 1. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.
 2. Zwycięzca otrzyma książkę „Nauczyciel z duszą”. Wartość nagrody nie przekroczy 500 zł brutto.
 3. Komisja wyłoni Zwycięzcę w terminie wskazanym w § 3 ust. 4 Regulaminu. W tym samym terminie na Stronie Konkursowej opublikowane zostanie nazwisko Zwycięzcy.
 4. Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania Agencji w terminie do 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, swoich następujących danych: imię (imiona), nazwisko oraz adres do korespondencji, pod który mają zostać wysłane Nagrody, poprzez wysłanie ich w treści wiadomości prywatnej w ramach Serwisu Facebook. Niepodanie danych osobowych w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza rezygnację z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu.
 5. Za przekazanie Nagród Zwycięzcy odpowiada Organizator. Nagrody zostaną przesłane paczką pocztową potwierdzeniem odbioru w ciągu 14 dni roboczych od wysłania danych osobowych, o czym mowa w ust.. 5. Przekazanie danych Agencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Zwycięzcę na posłużenie się nimi przez Organizatora przy dostarczaniu Nagrody.
 6. Nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, w szczególności podanie błędnych danych adresowych do korespondencji, skutkować będzie utratą prawa do Nagrody.
 7. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, nagroda przepada.
 8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobie trzeciej.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z Konkursem.
 10. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Do każdej Nagrody, o której mowa w § 5 ust.2 Regulaminu Zwycięzca otrzyma dodatkową Nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto Nagrody. Dodatkowa Nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie przez Organizatora 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, dodatkowa Nagroda pieniężna nie przysługuje.

 

 • 6

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe Uczestników, o których mowa § 5 ust. 5 Regulaminu, będą gromadzone oraz przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018,poz. 1000, zwaną dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”).
 2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r. ), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Instytut Educare, Fundacja na rzecz edukacji i rozwoju z siedzibą w Al. Roździeńskiego 1 a, 40-202 Katowic, wpisany do Wydziału VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, KRS Nr 0000294837 ( dalej zwana „Administratorem”).
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności wyłonieniem Zwycięzcy, wydaniem im Nagród oraz zgłoszeniem i rozpatrzeniem reklamacji.
 4. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą pozycjonowane.
 5. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, wyłonienia Zwycięzcy i odbioru Nagród. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie podanie odpowiednich danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub niedokładnych może uniemożliwić uczestniczenie w Konkursie lub uzyskanie Nagrody i potwierdza, poprzez dokonanie Zgłoszenia, że nie będzie podnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 8. W razie uzyskania przez Uczestnika statusu Zwycięzcy podaje on poprzez wiadomość prywatną w Serwisie Facebook wysłaną do Agencji swoje imię, nazwisko oraz adres do korespondencji i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych na potrzeby wydania Nagrody.
 9. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora.
 10. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika, a także do przenoszenia danych.
 11. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych Uczestników Konkursu, Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do przetwarzanych danych, ich aktualizacji, poprawiania, żądania usunięcia w części lub w całości, ograniczenia przetwarzania oraz uzyskania informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych.
 12. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 13. Ponadto, zastosowanie znajdują postanowienia polityki prywatności dotyczące przetwarzania i ochrony danych dostępne w Serwisie Facebook dostępne pod adresem:http://pl-pl.facebook.com/about/privacy/.
 • 7

Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej i przesyłane mailem na adres angelika.gawlik-gajda@tdj.pl lub listem poleconym z wyraźną datą nadania – datą stempla pocztowego na adres Moderatora, z dopiskiem „Konkurs Instytut Educare” w terminie nie później niż do 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Decydująca w tym przypadku jest data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji) w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania przesyłki zawierającej rozstrzygnięcie reklamacji, przesyłkę tą uznaje się za dostarczoną odpowiednio w ostatnim dniu odmowy jej przyjęcia albo upływu ostatniego dnia okresu jej awizowania.
 4. Reklamacje rozpatruje Komisja, której decyzja jest wiążąca i ostateczna.
 • 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Oprócz Regulaminu, relację pomiędzy Organizatorem, Uczestnikiem a Serwisem Facebook określają: Regulamin Serwisu Facebook dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms oraz „Zasady wykorzystania danych” Serwisu Facebook dostępne pod adresem:https://www.facebook.com/about/privacy/.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony Konkursowej, trudności w dostępie do Strony Konkursowej, które mogą być wywołane działaniami lub zaniechaniami Uczestnika lub podmiotów, którymi się on posługuje lub z których usług korzysta, w szczególności jego dostawców Internetu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl